Algemene Voorwaarden

Definitie

Tuurlijk loopt het! hierna te noemen TLH is gevestigd te Zelhem en nog niet ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89639626 valt onder de KOR-regeling.

1. ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een cursus, aangeboden en/of verzorgd door TLH en anderzijds TLH.
1.2 De inhoud van iedere cursus wordt door TLH bepaald.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke strippenkaart die/dat een deelnemer recht geeft op deelname aan een cursus.
1.4 Zowel door aanschaf van een strippenkaart alsook door deelname aan een cursus verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
1.5 Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
1.6 TLH kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van TLH. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.
1.7 Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn,  (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het TLH toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst tussen TLH en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een deelnemer.
2.2 Voor TLH ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
2.3 Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van TLH. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
2.4 Een overeenkomst tussen TLH en een deelnemer bestaat uit een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal trainingen.

3. STRIPPENKAART

3.1 Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.2 Een strippenkaart is beperkt geldig. De individuele geldigheid is van een strippenkaart is vier (4) maanden na aankoop. Als een strippenkaart, is verlopen of verbruikt, kan een deelnemer zich niet meer aanmelden voor een cursus.
3.3 Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van programma’s) worden opgeschort. TLH heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
3.4 Een strippenkaart loopt automatisch af. Een strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

4. INSCHRIJFGELD EN BETALING

4.1 Een deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een strippenkaart.
4.2 Een strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald. Een deelnemer ontvangt hiervoor een factuur.
4.3 Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een deelnemer alle kosten, die TLH of een door TLH ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een deelnemer aan TLH verschuldigd is, aan TLH verschuldigd.
4.4 TLH heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ONTBINDING

5.1 De deelnemer kan een overeenkomst met TLH ontbinden met een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
5.2 Brengt de deelnemer via e-mail een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt TLH per e-mail de ontvangst van deze verklaring.
5.3 Op de deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.
5.4 Ingeval de deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent zal de deelnemer de inmiddels al door TLH gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden.
5.5 Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een deelnemer om de overeenkomst met TLH te herroepen.
5.6 Het recht op herroeping vervalt zodra de deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn veertien (14) dagen is verstreken.
5.7 Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar kunt u binnen een periode van drie (3) maanden na originele startdatum géén gebruik maken van eventuele acties.

6. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING CURSUS

6.1 Een deelnemer hoeft zich voorafgaand aan een cursus niet aan te melden. TLH gaat er stilzwijgend vanuit dat de deelnemer elke week aanwezig is.
6.2 Een deelnemer kan zich tot uiterlijk een (1) uur voor aanvang van een cursus nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt van een strippenkaart één (1) strip in rekening gebracht.
6.3 TLH is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen.
6.4 TLH heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
6.5 Buitengewone omstandigheden leveren voor TLH altijd overmacht op en ontheffen TLH van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is TLH ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
6.6 Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. TLH is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een cursus door gevaarlijke weersomstandigheden.
6.7 Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door TLH van de cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

7.  AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Deelname aan een cursus geschiedt op eigen risico.
7.2 TLH, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een cursus.
7.3 Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van TLH, haar medewerkers en trainers, is TLH niet aansprakelijk.
7.4  TLH is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een cursus. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
7.5 TLH is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een cursus. Een cursus is intensief en blessuregevoelig. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een cursus. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.
7.6 TLH behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een cursus.
7.7 TLH is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een cursus.
7.8 De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een cursus is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

8. WEBSITE, DISCLAIMER EN PRIVACY

8.1 TLH respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
8.2 TLH gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal TLH deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.
8.3 TLH zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
8.4 De werknemers van TLH en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
8.5 De verstrekte informatie op de website www.tuurlijkloopthet.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
8.6 Hoewel TLH de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan TLH niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van TLH sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
8.7  De websites van derde partijen waarnaar op de website www.tuurlijkloophet.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door TLH gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. TLH aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
8.8 De website www.tuurlijkloophet.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van TLH.
8.9 TLH maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. De website en onze sociale media-pagina’s zijn algemeen toegankelijke media, waar informatie vrij vanaf gehaald kan worden. Mocht de deelnemer bezwaar hebben tegen het gebruik  van  zijn of haar beeltenis op de website, en/of  sociale media dan kunt u dit bij TLH kenbaar maken.
8.10 De deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring van TLH.

9. KLACHTEN

9.1 Een deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van TLH zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij TLH te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij TLH (Zinniastraat 1, 7021 ZC te Zelhem, 06-20915717) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
9.2 De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
9.3 TLH beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien TLH verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan deelnemer na de constatering hiervan.
9.4 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 10.3 van deze Algemene Voorwaarden.

10: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door TLH.
10.2 Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
10.3 Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Zwolle.